Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové - milí ultrasonografisté, 

     Česká (původně československá) společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii (ČSULB) vznikla v polovině 70 let minulého století jako součást Čs. Biologické  společnosti. Od r. 1978 je  společnost členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB) se sídlem v Londýně. Za více než 25 let své existence uspořádala  společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a 1 mezinárodní doškolovací kurz v abdominální ultrasonografii v rámci akce EUROSON SCHOOL. Vedle toho uspořádala několik seminářů a menších doškolovacích akcí.

V minulých letech aktivita společnosti i zájem dalších kolegů o vědecká setkání stagnovaly.  Dokonce byla v roce 1998 přerušena pro malý zájem odborné veřejnosti  i tradice  mezioborových setkání  ultrasonografistů v Olomouci, která  započala již v roce 1986.

     Úspěch našeho setkání v roce 2000 i  stoupající zájem kolegů o výměnu názorů spolu s velmi dobrými zkušenostmi  slovenských kolegů s podobnou aktivitou nás vede  k  pokusu o revitalizaci společnosti pod novým názvem  Česká společnost pro ultrasonografii.  Bylo by také nelogické, kdyby se země směřující do EU zbavovala odborných kontaktů s evropskými odbornými společnostmi a institucemi.

     Základním cílem společnosti bude zprostředkování zkušeností mezi ultrasonografisty různých základních odborností, jako jsou např. radiologové, pediatři, neurologové, urologové, ortopedi, chirurgové a traumatologové. Nedílnou součástí bude i intervenční ultrasonografie a endosonografie. Rádi pozveme k přednáškám State of the Art i kolegy  ze dvou největších specializovaných společností -- echokardiografické a sekce UZ diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti.

     Rádi bychom pokračovali i v původních aktivitách, ve kterých hrají velkou roli také kolegové technici a biologové. Jedná se zejména o:

  • metodickou a technickou pomoc při zavádění nových zobrazovacích technik

  • distribuci významných informací, týkajících se problematiky bezpečnosti a kvality zdravotní péče (ISO 9001), uplatňování legislativy EU v oblasti prostředků zdravotnické techniky včetně kontroly kvality zobrazení a účinků ultrazvuku na živé organizmy

  • přísun materiálu a informací z Evropské a Světové federace ultrazvukových společností  a pracovních komisí IEC (elektrotechnické předpisy)

  • iniciaci a ve spolupráci s MZD přípravu legislativy technických kontrol ultrazvukových diagnostických přístrojů

     Hlavními prostředky komunikace se členy by měly být každé dva roky pořádané konference "Praktická sonografie", specializované semináře, skromný tištěný zpravodaj a webová stránka společnosti. Společnost by měla  nabídnout i odborníky do komisí pro přípravu odborných materiálů pro jednání se zdravotními pojišťovnami, sjednocení požadavků na kvalitu i formu  kontinuálního vzdělávání v ultrasonografii mezi jednotlivými obory i pomoc při stanovení  technických  kvalitativních podmínek  pro vybavení  pracoviště.

     Společnost nabízí možnost účelné kooperace a vzájemnou výměnu zkušeností všem zájemcům o ultrasonografii . Pokud nejste členy společnosti a máte o její činnost zájem, vyplňte prosím  přiloženou přihlášku. Členský příspěvek předpokládáme ve výši 300 Kč a měl by  umožňoval členům účast na "Praktické sonografii" bez vložného, zasílání zpravodaje a heslo ke vstupu na odbornou část webové stránky společnosti. Tato stránka bude nabízet nejen informace o činnosti společnosti, ale i o nových knihách a dalších publikacích, o zahraničních kongresech a vzdělávacích akcích i o organizaci a novinkách v rámci kontinuálního vzdělávání ultrasonografistů.

16.8.2008 - Ladislav Doležal